Η κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα και οι υδάτινοι πόροι

Η Ελλάδα από πλευράς υδάτινων αποθεμάτων χαρακτηρίζεται ως πλούσια χώρα λόγω των ιδιαίτερων τοπογραφικών στοιχείων της και τους κλιματικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα της, με καθοριστικό παράγοντα την οροσειρά της Πίνδου, η οποία λόγω των δυτικών ανέμων δέχεται μεγαλύτερη βροχόπτωση. Το πυκνό δίκτυο απορροής, τα ποτάμια που εκβάλλουν στον ελλαδικό χώρο και τα υπόγεια νερά συνθέτουν μια εικόνα μιας χώρας με πλούσια υδατικά αποθέματα, η οποία όμως αντιμετωπίζει προβλήματα στην αξιοποίηση και καλύτερη διαχείρισή τους. (Τράπεζα της Ελλάδας, 2011).
Παρά το γεγονός των πλούσιων υδατικών αποθεμάτων υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά μειώνονται. Μείωση παρατηρείται στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα από 30 mm έως και 150 mm ανά δεκαετία, όπως και η απορροή των ποταμών η οποία παρουσιάζεται μειωμένη πανελλαδικά σε ποσοστό 5 έως 10% με εξαίρεση την Ήπειρο όπου η μείωση είναι 2 έως 5%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις η Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει μείωση των υδατικών αποθεμάτων της κατά 25% το 2030, ενώ ήδη από το 2005 η διαθεσιμότητα νερού, εξαιρουμένης της Πίνδου είναι στη χαμηλότερη κλίμακα με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Σκούρτος, Μαχλέρας, κ.ά., 2011).

Αναστασία Βδοκάκη (2017) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Διερεύνηση γνώσεων και αντιλήψεων για την κλιματική αλλαγή-Διαθεματική προσέγγιση με τη μέθοδο project στους μαθητές της Στ΄ τάξης των Δημοτικών σχολείων της Καρπάθου, Ρόδος.

Στη δραστηριότητα οι μαθητές γράφουν κανόνες για σωστή διαχείριση του νερού και κάθε φορά που συμφωνούν στον κανόνα χρωματίζουν ένα κομμάτι από το χάρτη της Ελλάδας.
 

Συγγραφέας: 
anastasia2dimotiko