ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Οι μαθητές συνεχίζοντας την ενότητα της ανακύκλωσης έφτιαξαν χάρτινους κάδους για την ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού. Οι κάδοι θα τοποθετηθούν στις τάξεις όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι κάδοι ανακύκλωσης καθώς και στους διαδρόμους του σχολείου. Κάθε μαθητής θα είναι υπεύθυνος να ελέγχει τον κάδο που θα τοποθετήσει και να τον αδειάζει όταν αυτός γεμίζει.

Συγγραφέας: 
NAOMI PATRA