Τα 7 βήματα

Η μεθοδολογία του Προγράμματος χαρακτηρίζεται από 7 βήματα/στάδια, όπου οι μαθητές/τριες έχουν τον κύριο ρόλο.

 Περιβαλλοντική επιτροπή
Εμπρός όλοι μαζί συγκροτούμε περιβαλλοντική επιτροπή με πρώτο το διευθυντή αλλά και τον πιο μικρό το μαθητή.
Περισσότερα >>

 Έρευνα στο σχολείο
Μια ομάδα παιδιών με μεγεθυντικό φακό ψάχνει. Εδώ έχει μια διαρροή, ένα σκουπιδάκι βλέπω πιο κει, οι λάμπες είναι ανοιχτές, οι βρύσες τρέχουνε κλειστές!
Περισσότερα >>

 Σχέδιο δράσης
Παίρνουμε χαρτιά μολύβια και μ’ ένα κοφτερό μυαλό καταστρώνουμε το σχέδιο για σχολείο Οικολογικό.
Περισσότερα >>

 Εφαρμογή σχεδίου
Η περιβαλλοντική επιτροπή βάζει το σχέδιο σ’ εφαρμογή. Το σχέδιο πρέπει να πετύχει κι όλο το σχολείο να εμπλακεί.
Περισσότερα >>

 Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα
Τα οικολογικά σχολεία είναι πρόγραμμα ουσίας. Έχει σύνδεση με το αναλυτικό, είναι και αειφορικό.
Περισσότερα >>

 Ενημέρωση
Η περιβαλλοντική επιτροπή ενημερώνει το σχολείο, τους γονείς, την τοπική την κοινωνία.
Περισσότερα >>

  Οικοκώδικας
Κάθονται λοιπόν όλοι μαζί, κανόνες βάζουν σ’ εφαρμογή. Οικοκώδικα τον είπαν και να τον τηρήσουν υποσχεθήκαν.
Περισσότερα >>